Oppisopimuskoulutuksen tuet

Oppisopimuskoulutuksen aikana sekä opiskelijan että työnantajan on mahdollisuus saada erilaisia taloudellisia tukia.

Opiskelijana saat

• vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa

•  maksuttomat tietopuoliset opinnot

• osallistumisen näyttötutkinnon suorittamiseen

• opintososiaalisia etuja, mikäli olet niihin oikeutettu (päiväraha, perheavustus, matka-korvaus ja majoittumis-korvaus)

Opintososiaaliset edut

Tietopuolisen koulutuksen ajalta työnantaja voi valita, maksetaanko opiskelijalle palkkaa. Jos opiskelijalle tulee ansionmenetystä tieto-puolisen koulutuksen ajalta, opiskelija on näiltä päiviltä oikeutettu oppisopimuskeskuksen maksamiin opintososiaalisiin etuuksiin.

Opintososiaaliset edut haetaan sähköisesti. Maksamme opintososiaalisia etuuksia kaksi kertaa kuukaudessa. Maksupäivät ovat aina kuukauden viimeisenä arkipäivänä, ja puolessa välissä kuukautta. 

• matkakorvaus, jos matka tietopuoliseen koulutukseen yhteen suuntaan on yli 10 km kotoa tai työpaikalta (yksi meno-paluu /opintojakso, halvimman matkustustavan mukaan)

• majoittumiskorvaus 8 € / opiskelupäivä, jos oppilaitos on eri paikkakunnalla kuin koti- ja työpaikka (edellyttää yöpymistä).

Mikäli tulee ansionmenetystä

• päiväraha 15 € / opiskelupäivä

• perheavustus 17 € / opiskelupäivä (jos opiskelija on alle 18-vuotiaan huoltaja)

Etuudet ovat lakisääteisiä ja verovapaita.

 

Työnantajalle maksettavat tuet

Koulutuskorvaus

Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta korvaukseksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta.

Koulutuskorvausten suuruus vaihtelee riip-puen oppisopimuskoulutuksen sisällöstä ja suoritettavasta tutkinnosta ja on 10-150 euroa kuukaudessa opiskelijaa kohden. Koulutuskorvaus maksetaan yrityksen tilille, kun opiskelijan oppimisen arviointi on tehty. puolivuosittain. Koulutuskorvausta maksetaan ainoastaan oppisopimuksen voimassaoloajalta.

Korotettu koulutuskorvaus

Korotettua koulutuskorvausta voidaan maksaa työnantajille samana vuonna perusopetuksen tai perus-opetuksen lisäopetuksen päättäneiden opiskelijoiden oppisopimuksena toteuttavaan ammatil-liseen perus- ja lisäkoulutukseen. Korvaus on tarkoitettu työnantajille nuoren oppisopimusopiskelijan tarpeet huomioivaan ohjaukseen ja tukeen. Korvaus on ensimmäisenä oppi-sopimusvuonna 800 euroa/kk, toisena vuonna 500 euroa/kk ja kolmantena vuonna 300 euroa/kk.

Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen ja siis myös oppisopimuskoulutukseen.